Oferta pracy

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu poszukuje kandydata na stanowisko pracy - KIEROWNIK GOSPODARCZY.

1.       Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pe
łnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych;
3) spe
łnienia jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
- uko
ńczenie studiów wyższych o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań    na stanowisku lub ukończenie szkoły średniej umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalaj
ącego na zatrudnienie na stanowisku kierownika gospodarczego;
5) brak prawomocnego skazania za przest
ępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

2. Wymagania dodatkowe:
1) do
świadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 
2) znajomo
ść przepisów oświatowych w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych, przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,
3) obowi
ązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność,
4) umiej
ętność pracy na samodzielnym stanowisku, sprawne organizowanie pracy oraz  szybkie  przyswajanie wiedzy;
5) efektywne zarz
ądzanie zespołem.
 
3. Zakres wykonywanych zada
ń na stanowisku:


      1. Prowadzenie okresowych przegl
ądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych         wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji oraz koniecznych remontów.            Utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w         należytej czystości.
      2. Prowadzenie spraw zwi
ązanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły.
      3. Prowadzenie zgodnie z obowi
ązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
      4. Organizacja remontów bie
żących.
      5.Nadzorowanie prac pracowników obs
ługi.
      6. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz przetargów w oparciu o przepisy Prawa        Zamówie
ń Publicznych (prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,  udział                      w pracach komisji konkursowej i przetargowej).
      7. Planowanie i dokonywanie zakupów na potrzeby szko
ły.
      8. Prowadzenie spraw zwi
ązanych z wynajmem i użyczeniem nieodpłatnym pomieszczeń            szkolnych.
      9. Nadzór nad gospodark
ą odpadami.
      10. Przyjmowanie na stan i znakowanie nowego sprz
ętu środków trwałych, przeprowadzanie        likwidacji zużytych środków trwałych, organizowanie prac inwentaryzacyjnych zgodnie z            obowiązującymi przepisami.

4. Wymagane dokumenty.
1) Na dokumenty aplikacyjne sk
ładają się:
- list motywacyjny;
- curriculum vitae;
- kserokopie
świadectw pracy (oryginały do wglądu);
- kserokopie dyplomów potwierdzaj
ących wykształcenie (oryginały do wglądu);
- kserokopie za
świadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
- kserokopie innych dokumentów potwierdzaj
ących posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegaj
ącej się o zatrudnienie;
- o
świadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
- o
świadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
- o
świadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
- informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegaj
ącej się                      o stanowisko;
- o
świadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
2) W razie posiadania – dokumenty potwierdzaj
ące osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.
 
5. Warunki zatrudnienia: umowa o prac
ę.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale
ży złożyć w sekretariacie szkoły , w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko kierownika gospodarczego” w terminie do dnia 8 września  2017 r. do godz. 15.00.
 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ka
żdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie

Dyrektor Zespo
łu Szkól Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej

 

      mgr Danuta Niedźwiedzińska
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegó
łowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.                               o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).