Czternasta edycja „Dialogu z rzeczywistością”

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu zaprasza uczniów wszystkich typów szkół powiatu gostyńskiego do udziału w czternastej edycji konkursu literacko- plastyczno- fotograficznego „Dialog z rzeczywistością”. Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie.


Regulamin

XIV Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczno - Fotograficzny

„Dialog z rzeczywistością”

Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu

Cele konkursu:

1.Rozbudzanie w młodzieży zainteresowań i pasji literackich i plastycznych.
2.Zainspirowanie do prezentowania swoich doświadczeń i poglądów w artystycznej formie.
3.Budzenie wrażliwości.
4.Wyłonienie młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs organizowany jest dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych: 8-11lat, 12-15lat, 16-19lat.
2.Tematyka konkursu: dla uczniów w kat. wiekowej 8-11 lat- „Mój świat”; dla uczniów w kat. wiekowej: 12-15 lat i 16-19 lat- dowolna.
3.Technika prac jest dowolna.
4.Uczestnik  ma prawo nadesłać w wybranej przez siebie kategorii:

• w dziale literackim (w 3 egzemplarzach)
- w poezji: jeden zestaw do 5 wierszy;
- w prozie: 1 pracę; może to być: esej, szkic literacki, opowiadanie, pamiętnik lub inna, dowolna forma; objętość nadesłanej pracy nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu;

• w dziale plastycznym: dowolną ilość prac wykonanych wybraną techniką o formacie nie mniejszym niż A3 (nie dotyczy grafiki artystycznej); prosimy o niezwijanie prac w rulony;
• w dziale fotograficznym: max 3zdjęcia w formacie min. 18x24 lub większym. Prace nieoprawione, niepodklejane bez passe-partout;
• pracę (prace)  należy zatytułować;
• prace należy nadsyłać w kopertach z wypełnioną kartą uczestnika (załącznik do regulaminu);                 
• każdy egzemplarz pracy należy zatytułować i na każdym umieścić informację o typie szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna);

UWAGA: należy nadsyłać prace dotąd niepublikowane oraz nienagrodzone  w innych konkursach.

Termin nadsyłania prac:

Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2019 roku na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu
ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń
z dopiskiem „Dialog z rzeczywistością”

Ocena prac:
1.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, decyzje jury są ostateczne.
2.Nadesłane prace nie będą zwracane.
3.O terminie uroczystego podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni.
4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac.

Telefon informacyjny: (0-65) 572-02-92 lub 572-09-01


Karta uczestnika 

XIV Powiatowego Konkursu Literacko-Plastyczno- Fotograficznego „Dialog z rzeczywistością”

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….klasa………………
tel.………………………………………………e-mail szkoły…………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna………………………………………………………………………………….
Dział konkursu……………………………………………………………………………………………………………………

Wykaz nadesłanych prac:
Nr     tytuły prac:                       
1.……………………………………………………………………………………………………………………………..
2.………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………
5.………………………………………………………………………………………………………………………………..

RODO
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu zgodnie z art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art.81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U 2017 poz.880 z późn. Zm.).