Przeprowadzanie egzaminu maturalnego w warunkach epidemii

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

 

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

1.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1. Czekając na wejście do szkoły oraz sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) oraz rękawiczkami jednorazowymi. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) podchodzi do stolika ze słownikami i z niego korzysta

3) wychodzi do toalety

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet

po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystępują do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

2.7. W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji.

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

3.1. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły muszą zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym umieszczonym przy każdym wejściu.

3.2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

3.3. Przed i po skorzystaniu ze słownika w trakcie egzaminu z j. polskiego należy obligatoryjnie zdezynfekować ręce.

3.4. Zgodnie z wytycznymi MEN/GIS/CKE zmniejszeniu uległa liczba zdających w jednej sali egzaminacyjnej. W związku z tym część egzaminów odbędzie się w dodatkowych salach egzaminacyjnych. Szczegóły w osobnym komunikacie.

3.5. Drzwi wejściowe do szkoły będą otwarte tylko w czasie wchodzenia i wychodzenia zdających.

3.6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Zdającym zostanie udostępnione miejsce, w którym będą mogli pozostawić kurtkę i torbę przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego (zachowanie dystansu, zakrywanie nosa i ust, umieszczenie rzeczy osobistych w przezroczystych workach foliowych) zarówno w momencie pozostawiania, jak i odbioru rzeczy. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

3.7. Nie ma możliwości przebywania na terenie szkoły między egzaminami.

 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1. Zdający zobowiązani są zachować zasady bezpieczeństwa w tym przede wszystkim:

1) zachowanie dystansu

2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, korzystaniu ze słowników, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3) konieczność zdezynfekowania rąk przed i po skorzystaniu ze słownika w trakcie egzaminu z j. polskiego

4) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

5) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.2. Zakazuje się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.3. Zdający wpuszczani są do szkoły według harmonogramu. Szczegóły w kolejnym komunikacie.

Zdający mogą opuścić salę egzaminacyjną tylko pojedynczo. Salę egzaminacyjną opuszcza się tą samą drogą co przy wchodzeniu na egzamin. Nie wolno gromadzić się na terenie szkoły.

4.4. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Sekcja 5.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminu z informatyki

 

5.1. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprawdzanie powinno odbyć się w rękawiczkach.

 

Sekcja 6.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).

6.2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

6.3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

6.4. Należy postępować zgodnie z procedurą postępowania podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Aneks do wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020r.


Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
2. Zdający, nauczyciel oraz każda osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
•    zdający
•    osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
•    inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
•    uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu
•    pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Obserwator jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa i zachowania niezbędnego odstępu od innych osób. Może zdjąć maseczkę (przyłbicę) dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca w sali. Obserwator, który nie zaopatrzył się w osłonę ust i nosa, nie zostaje wpuszczony na obserwację.
4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione w pkt.3, np:
 - rodziców/prawnych opiekunów,
-  przedstawicieli mediów.
5. Dni w, których przystępują do egzaminu  największe grupy zdających, tj. egzamin z j. polskiego, matematyki oraz języka angielskiego są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla pozostałych uczniów;
6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Wszystkie rzeczy osobiste należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym, w worku foliowym. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.
Przygotowane przez szkołę zapasowe materiały piśmiennicze, tablice: wybrane wzory  matematyczne, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz  słowniki na egzamin z języka polskiego zostaną zdezynfekowane.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia nie  mogą przebywać  w czasie przerwy między egzaminami na terenie szkoły.
9. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
10. Nie później niż do 5 czerwca 2020 r. PZE potwierdza powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych tzn. uzyskuje potwierdzenie gotowości do pracy od każdej osoby powołanej w skład zespołu nadzorującego.   
11. Wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, żeby można było zastąpić osoby powołane do przeprowadzenia egzaminu, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
12. Członkowie zespołów nadzorujących zostaną przeszkoleni z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu.
13. Zebranie członków zespołów nadzorujących w dniu egzaminu o godz. 7:45 lub 12:45.
14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
15. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
16. Na czas egzaminów maturalnych sala 107 pełnić będzie funkcję izolatki.
17. Szatnie:    Dla zdających wchodzących głównym wejściem – s. 106
Dla zdających wchodzących bocznym wejściem (od strony gabinetu pedagoga) - wieszaki na korytarzu.
18. Zdający mogą pozostawić swoje rzeczy wyłącznie w wyznaczonych w tym celu miejscach, w przygotowanych dla nich przezroczystych workach foliowych, w odpowiednich odstępach.
19. Zdający mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet:
Zdający z sali 206 – toaleta na poziomie 2
Zdający z sali 047 – toaleta przy sali 047
Zdający z sali 102,103,105 - toaleta na poziomie 1
20. Sale egzaminacyjne zostały przygotowana w taki sposób, żeby można było sprawnie przeprowadzić w nich dezynfekcję: krzeseł, stołów oraz sprzętu elektronicznego, zarówno przed  jak i po egzaminie.
Ze względów sanitarnych nie jest dozwolone wnoszenie do sali egzaminacyjnych tapicerowanych krzeseł.

Dzień przed egzaminem z danego przedmiotu
1.    Przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z numerami stolików.
2.    W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza,
w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania.
Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz przewodniczącego zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z przewodniczącym zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt zostanie zdezynfekowany po sprawdzeniu, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach
W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania dostarczona z licencjami, z której może korzystać zdający. Jeżeli dokumentacja jest dostępna w wersji papierowej, obok dokumentacji umieszczony zostanie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
3.    W dniu poprzedzającym egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przedstawicielami przewodniczących zespołów nadzorujących sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku.
Należy między innymi:
•    upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek
•    przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego  nagrania tekstu  (wykorzystując do tego płyty    z poprzednich sesji egzaminacyjnych) w każdej sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego. Jeżeli to możliwe, w próbie powinno wziąć udział kilkoro pracowników szkoły.

W dniu egzaminu:
1.    Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal, w tym w szczególności zgodność z zasadami sanitarnymi określnymi w  Wytycznych.
2.    Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego przypomina członkom zespołu procedurę przebiegu części pisemnej egzaminu. Informuje, który obszar sali egzaminacyjnej został każdemu z nich wyznaczony do nadzorowania, zwracając   uwagę   na   odpowiedzialność   za   samodzielność   pracy   zdających,   poprawność    i kompletność zakodowania arkuszy przez zdających, przestrzeganie zasad określonych w Wytycznych.

Przed wejściem do budynku szkolnego
1.    Konieczne jest zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu pomiędzy wchodzącymi/oczekującymi na wejście osobami.
Zabrania gromadzenia się przed budynkiem szkoły.
2.    Wszyscy uprawnieni do wejścia na teren szkoły są zobligowani do zdezynfekowania rąk przed wejściem, muszą zakryć nos i usta maseczką/przyłbicą.
3.    Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
4.    Zdający wchodzą do budynku szkolnego tylko zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, wejściem określonym w harmonogramie, w kolejności zgodnej z listą zdających w danym dniu, w danej sali.

Po wejściu do budynku szklonego.
1.    Zabrania się gromadzenia na terenie szkoły. Zdający zobowiązany jest zachować min 1,5 m odległości od innych osób obecnych na terenie szkoły.
2.    Zdający kierują się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej, w której przystępują do egzaminu.
3.    Zdający mogą pozostawić swoje rzeczy wyłącznie w wyznaczonych w tym celu miejscach, w przygotowanych dla nich przezroczystych workach foliowych, w odpowiednich odstępach.
4.    Szatnie:
Dla zdających wchodzących głównym wejściem – s. 106
Dla zdających wchodzących bocznym wejściem (od strony gabinetu pedagoga) - wieszaki na korytarzu.
5. Zostawiając/odbierając swoje rzeczy zdający zobowiązani są zachować bezpieczną odległość min 1,5m, mieć zakryte usta i nos. Kontaktowanie się z innymi nie jest dozwolone.
6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Wejście do sali egzaminacyjnej
1.    Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
2.    Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
3.    Płyn do dezynfekcji rąk  dostępny będzie w każdej sali egzaminacyjnej.
4.    Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje za zdającego  numer stolika, przy którym zdający będzie pracować.

Przed rozpoczęciem egzaminu:
należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:
•    zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
•    zakazie pożyczania materiałów od  innych zdających,
•    konieczności dezynfekowania rąk przed skorzystaniem ze słownika,
•    obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
•    niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
•    zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy
•    konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie, czyli żeby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły,

odbiór arkuszy/rozdanie prac
1.    W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.
2.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera zestawy w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających (jednego z wszystkich sal egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany egzamin maturalny).
3.    Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
4.    Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem zdających – jeżeli uczeń z danej sali uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.
5.    Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
6.    W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin maturalny z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w maju 2020 r.

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
•    o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego
•    o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania
•    o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu  z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki)
•    konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego.

Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają  w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w pkt 9.2.6., w arkuszu egzaminacyjnym. Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.

W trakcie egzaminu
1.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2)    wychodzi do toalety
3)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
2.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
i obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
3.    W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
4.    Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa.
5.    Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego)
6.    W przypadku egzaminu z języka polskiego zdający zobligowany jest do zdezynfekowania rąk przed skorzystaniem ze słownika.

Odbiór pracy od zadającego oraz opuszczenie sali przez zdającego
1.    Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
2.    W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
3.    Po odebraniu arkusz pozostaje na stoliku.
4.    Jeden zdający powinien pozostać w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości).
5.     Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego oraz członkowie tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace z wszystkich stolików. Następnie przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności członków zespołu nadzorującego oraz jednego zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego
1.    Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu (s.107)
2.    Należy zachować minimum 2 m odległości od innych osób.
3.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.
4.     Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających.
5.    Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
6.    W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
7.    W przypadku egzaminu maturalnego  do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
8.    W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu maturalnego informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
9.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy:
•    niezwłocznie odsunąć go od pracy,
•    powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
•    obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
•    Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
1. Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej, w tym w szczególności przestrzeganie zasad określonych w Wytycznych.
2. PZN ma obowiązek zapoznać się z zasadami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym w szczególności zasad określonych w Wytycznych, oraz przestrzegać tych zasad.
3.    PZN w szczególności:
a.    sprawdza wraz z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz części drugiej egzaminu z informatyki
b.    odpowiada za przygotowanie sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
c.    przygotowuje plan sali egzaminacyjnej i informuje każdego członka zespołu nadzorującego, który obszar sali został mu wyznaczony do nadzorowania
d.    odbiera od PZE informacje o zdających mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu i przestrzega wykonania tych zaleceń
e.    odbiera od PZE informacje o zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego, piszących egzamin w danej sali, i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te zostały zapewnione
f.    odbiera od PZE materiały egzaminacyjne, przenosi je do sali egzaminacyjnej oraz zapewnia ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem
g.    przypomina zdającym oraz innym osobom uprawnionym do obecności na sali egzaminacyjnej
o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów niewymienionych w komunikacie o przyborach oraz o zasadach określonych w Wytycznych
h.    w przypadku zdających, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu polegające na zastosowaniu szczegółowych zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznacza przyznane tym zdającym uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole odpowiednio na zeszycie zadań egzaminacyjnych i/lub karcie odpowiedzi
i.    uzupełnia wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej oraz protokół przebiegu części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu w danej sali
j.    przekazuje PZE materiały egzaminacyjne oraz dokumentację po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali.
4. PZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu maturalnego. W sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu   w danej sali.
5. Jeżeli część pisemna egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jest przeprowadzana np. w domu absolwenta, PZN ma obowiązek upewnić się przed egzaminem, że warunki, w tym warunki określone w Wytycznych, wyposażenie i oprzyrządowanie są dostosowane do potrzeb zdającego, który przystępuje do egzaminu maturalnego.
6.    PZN powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o:
a.    stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego
b.    wniesieniu    lub    korzystaniu    przez    zdającego    w    sali    egzaminacyjnej    z    urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych
c.    zakłócaniu przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
7. Szczegółowe zadania PZN są określone w poszczególnych sekcjach niniejszej Informacji.

17.6.    ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
1. Członkowie ZN zapoznają się z zadaniami zespołu, Wytycznymi, procedurą przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego oraz sposobem postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.
2.    Członkowie ZN współpracują z PZN, a w szczególności:
a.    przygotowują odpowiednio salę do egzaminu, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
b.    zapoznają się z planem sali egzaminacyjnej
c.    odpowiadają za prawidłowy przebieg pracy zdających, w tym w szczególności:
    odpowiadają za sprawdzenie i prawidłowe wpisanie przez zdających kodów oraz numerów PESEL i umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego
    odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym
    zgłaszają PZE przypadki nieprawidłowości w przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali, w tym przypadki niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdających.
3. Szczegółowe zadania członków ZN są określone w poszczególnych sekcjach niniejszej Informacji.