Nabór na stanowisko: główny księgowy

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: główny księgowy. Poniżej treść ogłoszenia. Dokumenty i załączniki dostępne w BIP, zakładka: Oferty pracy.

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. ZIEMI GOSTYŃSKIEJ W GOSTYNIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Podstawa prawna : art. 13 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.)

1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń

2. Określenie stanowiska urzędniczego.

Główny Księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi gostyńskiej

3.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
  terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),

 • znajomość programów i platform: Vulcan Finanse, ZUS PUE, GUS,

 • znajomość zagadnień w zakresie rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa i ustawy o podatkach , zasad inwentaryzacji, znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, prawa zamówień publicznych, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela oraz aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.

 • spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, mile widziana praktyka w jednostce oświatowej,

b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

4.Wymagania dodatkowe:

 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

 • samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

 • umiejętność redagowania pism, interpretacji i stosowania przepisów,

 • chęć pogłębiania wiedzy.

 5.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,

 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową:

 - dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 - dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,

 • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

 • opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych szkoły we współpracy z dyrektorem szkoły i zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego,

 • wykonywanie budżetu, bieżące analizowanie wykonywania budżetu i informowanie
  Dyrektora szkoły o jego realizacji,

 • rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym,

 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz przetargów w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych (prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych)

 • sporządzenie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego szkołę,

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

 • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK,

 • prowadzenie rozliczeń podatku Vat,

 • nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów,

 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

 • nadzorowanie i rozliczenie inwentaryzacji majątku jednostki,

 • terminowe regulowanie zobowiązań i ściąganie należności,

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

 • przygotowanie i wdrażanie wewnętrznych instrukcji w zakresie księgowości,

 • zapewnienie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w tym środkami pozabudżetowymi,

 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,

 • wykonywanie poleceń dyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem,

 • obsługa księgowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

6.Warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

Miejsce wykonywania pracy : Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej

W miesiącu sierpniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,

 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego,

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 • Oświadczenia: (załącznik nr 2)

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać

w terminie do 12.10.2023 r. do godz. 15.00 na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń. w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu.

(za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do sekretariatu szkoły).

Inne informacje:

 • aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 572 02 92

 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,

 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu, na stronie internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZSO Gostyń.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Gostyń, dnia 08.08.2023 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu

/-/ Danuta Niedźwiedzińska

 


Załączniki:

https://zsogostyn.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/28368_glowny-ksiegowy.html