Bibliografia załącznikowa

MATURZYSTO!!!

Pisząc referat, przygotowując prezentację maturalną, sporządzamy bibliografię załącznikową.
Bibliografia - to uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów: książek, artykułów z czasopism i innych źródeł informacji.
Bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy.

Układ bibliografii jest umowny. Informator maturalny zaleca następujący podział:

 1. Literatura podmiotu - omawiane przez nas w pracy utwory literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, dzieła filmowe.
 2. Literatura przedmiotu - wykorzystane przez nas opracowania ogólne (np: słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowe (książki, artykuły, dokumenty elektroniczne).

W bibliografii obowiązuje układ alfabetyczny.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY - uporządkowany zespół danych o dokumencie, służący do jego identyfikacji.
Kursywą podajemy tytuł publikacji nadrzędnej np. przy artykule z pracy zbiorowej tylko tytuł pracy: przy wierszu tytuł całego tomu, z którego pochodzi. Należy stosować jednolity system interpunkcji, a każdy element wyraźnie oddzielić od innych. Informujemy tylko o kolejnym wydaniu książki ( nie uwzględniamy pierwszego). Jeżeli korzystamy z kilku haseł encyklopedycznych, możemy umieścić je w jednym opisie, oddzielając od siebie przecinkiem, np. strony: hasło, strony: hasło itd.
NUMER ISBN- International Standard Book Number- międzynarodowy numer z zakodowanymi informacjami o wydawcy.

PROPOZYCJE OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFIACH ZAŁĄCZNIKOWYCH

  1. Wydawnictwa zwarte (cała książka)
   • Książka jednego autora
    Autor, Tytuł książki, wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, ISBN
    Hernas Czesław, Barok, wyd. 7, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12262-5
   • Książka dwóch autorów
    Kołodyński Andrzej, Zarębski Konrad, Literatura na ekranie, Bielsko-Biała, "Wydawnictwo Park Sp. z o.o.", 2005, ISBN 83-7266-374-2
   • książka trzech autorów
    Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabela, Szkolny słownik motywów literackich, wyd.4, Warszawa, Wydawnictwo "Kram", 1998, ISBN 83-86075-72-4
   • książka więcej niż trzech autorów
    Kozicka Dorota, i in., Słownik bohaterów literackich, Bielsko-Biała, "Wydawnictwo Park Sp. z o.o.", 2004, ISBN 83-7266-199-5
  2. Praca zbiorowa
   Tytuł, Nazwisko i imię redaktora lub edytora naukowego, wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, ISBN
   Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, red. T. Patrzałek, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, ISBN 83-04-03962-2
   • Tekst (artykuł) stanowiący część publikacji zbiorowej
    Autor rozdziału, Tytuł rozdziału, w: Tytuł pracy zbiorowej, Imię i nazwisko redaktora publikacji, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, ISBN, strony
    Wójcik Tadeusz, Ukraińskie wtajemniczenie Jarosława Iwaszkiewicza, w: Kresy w literaturze, red. E.Czaplejewicz, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1996,ISBN 83-05-03961-2. s. 151-164
  3. Fragment książki
   • rozdział książki jednego autora
    Autor książki, Tytuł książki, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania ISBN, strony: tytuł rozdziału,
    Miłosz Czesław, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1993, ISBN 83-7006-424-8, s.474-481: Polska Niepodległa 1918-1939: Teatr
   • nowela w zbiorze
    Autor, Tytuł noweli, w: Tytuł zbioru, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, ISBN, strony
    Prus Bolesław, Kamizelka, w: Nowele wybrane, Warszawa, Pruszyński i S-Ka, 1998, ISBN 83-861-168-06-4, s.174-184
   • wiersz w zbiorze jednego autora lub antologii
    Autor wiersza, Tytuł wiersza, w: Tytuł tomu(antologii), wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok, ISBN, strony
    Kamieńska Anna, Wrota cudów, w: Jasność w środku nocy, Warszawa, OIW, 2001, ISBN 83-155263-09-3, s.85
   • fragment z Biblii
    Nazwa księgi, w: Pełny tytuł przekładu Biblii, wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, ISBN, strony: Tytuł fragmentu
    Ewangelia według św. Jana, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd.3.popr., Poznań-Warszawa; Pallotinum, 1990, s. 1232-1233: Ostatnia wieczerza
  4. Artykuł z czasopisma
   Autor artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, rok wydania, numer strony
   Koc Krzysztof, Europejska myśl w obcym świecie, "Polonistyka", 2003, nr 6, s.359-365
  5. Recenzja w czasopiśmie
   Autor recenzji, Tytuł recenzji, Tytuł czasopisma, Miejsce wydania, rok wydania, numer, strony
   Lepianka Marek, I w następnym dniu, Warszawa, 1996, rec. Lipka Karol, Granice realizmu i fantazji, "Nowe Książki" 1997, nr 7, s.48
  6. Wywiad
   Osoba, Tytuł wywiadu, Autor wywiadu, Tytuł czasopisma, rok wydania, numer, strony
   Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn, ?Polityka?, 1992, nr 50, s.12
  7. Reprodukcja(obraz, ilustracja)
   Autor reprodukcji, Tytuł reprodukcji, w: Tytuł książki lub albumu, wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania,(tom), ISBN, strony
   Michał Anioł, Sąd Ostateczny, w: Hollinhsworth Michael, Sztuka w dziejach człowieka, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, ISBN 83-04-03859-5, s.278
  8. Film
   Reżyser, Tytuł filmu,[typ nośnika], Reżyser, Miejsce produkcji, Producent, rok produkcji
   Reż. Wajda Andrzej, Pan Tadeusz, [VHS], Warszawa, Vision Film, 1999
  9. Utwór muzyczny na płycie CD
   Chopin Fryderyk, Etiuda c-moll "Rewolucyjna", w: Chopin, Utwory fortepianowe, [ CD-ROM], Point Classics AG, 1997
  10. Taśma magnetofonowa
   Czapczyk Piotr, Czarnecka Anna, Poezja współczesna, [taśma magnetofonowa], Warszawa, Telewizja Polska, 1977
  11. Encyklopedie i słowniki
   Tytuł encyklopedii (słownika), wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, ISBN, strony; hasło
   Literatura polska XX wieku, Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, PWN, 2000, t.1, ISBN 83-5554825-36-7, s:109: czysta forma

LITERACKIE DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

 1. Elektroniczna książka
  Autor, Tytuł [typ nośnika], wersja, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, Data aktualizacji
  Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1.0.3.16. Łódź, PRO-media CD, 1988, Aktualizowane 25.11.1988
 2. Fragment elektronicznej książki
  Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-Rom], wersja 1.00.000, Warszawa, PWN, 2000, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych
 3. Artykuł z elektronicznego czasopisma
  Autor, Tytuł, w: tytuł czasopisma[typ nośnika], Rok wydania, numer [data dostępu], Warunki dostępu: adres WWW.
  Mikołuszko Wanda, Były dwa gatunki człowieka! w: "Gazeta Wyborcza" [on-line], 27.10.2004 [dostęp 28 października 2004], Dostepny w World Wibe Web: http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148,2359844.htm

Przykładowa bibliografia na temat "Natura jako bohater literacki"

Literatura podmiotu

 1. Kasprowicz Jan, Krzak dzikiej róży, w: Wybór poezji, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975, s.73-75
 2. Kochanowski Jan, Na lipę, w: Fraszki, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, ISBN 83-06-496-5, s.54
 3. Mickiewicz Adam, Ballady i romanse, wyd.3, Warszawa, Czytelnik,1984, ISBN 83-07-01463-8
 4. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, wyd.32, Warszawa, Czytelnik, 1984, ISBN 83-07-01377-1
 5. Mickiewicz Adam, Sonety krymskie, wyd.4 zm., Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967
 6. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem t. 1-3, wyd.15, Warszawa, Czytelnik,1984, ISBN 83-07-00514-0
 7. Mehoffer Józef, Dziwny ogród, w: Radajewski Adam, Józef Mehoffer, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976, s.55
 8. Reymont Władysław Stanisław, Chłopi t.1-2. wyd.32, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,1990, ISBN 83-06-0291-X
 9. Staff Leopold, Ogród przedziwny, w: Wybór poezji, wyd.3, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1985, ISBN 83-04-01389-4, s.71-73

Literatura przedmiotu

 1. Baczewski Andrzej, Natura -człowiek- naturalizm: O powieściach wiejskich Elizy Orzeszkowej, Warszawa, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 1975, ISBN 83-86282-66-5
 2. Bieńkowski Tadeusz, Co równać się może z drzewami naszemi? Obraz rodzimej przyrody w literaturze i malarstwie, Kraków, Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2000, ISBN 83-88067-45-1
 3. Kmieć Krzysztof, Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu", wyd.2 popr. i uzup., Poznań, Wydawnictwo Kontekst, 2005, ISBN 83-88572-12-1
 4. Słownik literatury polskiej XIX wieku, wyd.2, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994, ISBN 83-04-03251-1, hasła: s. 593-598: natura; s.688-690: pejzaż
 5. Wachowski Marek, Gospodarstwo soplicowskie. Rolnictwo w "Panu Tadeuszu", Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957

Wzór dokumentu, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu maturalnego.

Dokument nie może przekroczyć 1 strony formatu A4.


Imię i nazwisko

Temat:

 1. Literatura podmiotu.
 2. Literatura przedmiotu.
 3. Ramowy plan wypowiedzi:
  1. Określenie problemu, teza.
  2. Kolejność prezentowanych argumentów(treści).
  3. Wnioski.
 4. Materiały pomocnicze:
  1. ..............
  2. ..............
  3. ..............

Podpis zdającego

Temat: Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok.

 1. Literatura podmiotu
  1. Ewangelia według św. Mateusza, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań-Warszawa, Pallotinum, 1982, Księga Hioba, s.1111-1112.
  2. Mickiewicz Adam, Dziady. Cz. II i IV, Warszawa,Czytelnik,1992, ISBN 83-07-05555-3 3.
  3. Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod, Warszawa, PIW, 1991, ISBN 83-04-03340-8
  4. Parandowski Jan, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa, Czytelnik, 1975, s. 210-212: Legendy kreteńskie
 2. Literatura przedmiotu
  1. Witkowska Anna, Literatura romantyzmu, Warszawa, PWN, 1987, ISBN 83-66-50-77-3
  2. Cierpienie. List z Taize, 2003 r, [online], [dostęp: 10 grudnia 2005], dostępny w Internecie: http://www.taize.fr/pl
 3. Ramowy plan wypowiedzi
  Teza:
  Wersja A - Wpływ cierpienia na człowieka.
  Wersja B - Budujący i destrukcyjny wpływ cierpienia na człowieka.
  1. Zdefiniowania pojęcia cierpienia.
  2. Cierpienie w ujęciu filozoficznym.
  3. Przyczyny cierpienia.
  4. Uniwersalne prawdy o cierpieniu.
  WNIOSKI:
  • cierpienie jako siła budująca i niszcząca jestestwo;
  • cierpienie fizyczne i duchowe dotyka w mniejszym lub większym stopniu każdego;
  • cierpienie - ofiarą w imię ideałów;
  • cierpienie fizyczne w większości jest niezawinione i pochodzi od drugiego człowieka;
  • cierpienie jest siłą katharsis.
 4. Materiały pomocnicze:
  1. Aneks z wyborem cytatów.
  2. Prezentacja multimedialna (potrzebne: laptop, projektor multimedialny).