Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

W ZSO w Gostyniu od 1 września 2020 r., szkoła będzie uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.


1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Nauczyciele i uczniowie w czasie lekcji mogą korzystać z maseczek lub przyłbic.
4. W czasie przerw uczniowie i nauczyciele na korytarzach mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
5. W czasie przerw uczniowie przebywają na boisku szkolnym.
6. Lekcje będą odbywać się w salach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji opracowanym na rok szkolny 2020/2021.
7. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
10.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11.Uczniowie mogą być odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
12. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
13.Szkoła zawiesza  na czas epidemii stacjonarne zebrania z rodzicami na terenie szkoły. Wszelkie informacje dotyczące wyników w nauce oraz zachowania, wychowawcy i nauczyciele będą konsultowali elektronicznie lub telefonicznie.
14. Indywidualne spotkania nauczyciel – rodzic będą się odbywać w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca po uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
16. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
19. Zajęcia  pozalekcyjne będą organizowane w szkole tylko po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły planu zajęć, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
20. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia szczegółowej ewidencji uczniów biorących udział w zajęciach(imię, nazwisko, klasa, data zajęć).
21. Biblioteka  szkolna będzie pracować według ustalonych godzin w porozumieniu z dyrektorem.
22. Praca gabinetu profilaktyki zdrowotnej będzie odbywać się według ustalonych godzin w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
23. Na konsultacje do gabinetu profilaktyki zdrowotnej kierowani są  uczniowie bez objawów covid- 19.
24. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
25. Uczniowie mający objawy infekcji dróg oddechowych kierowani są do izolatki – pokój 101, na poziomie 1. Pracownik szkoły niezwłocznie o tym fakcie powiadamia dyrektora szkoły.
26. Na terenie szkoły obowiązuje: higiena, czyszczenie,  dezynfekcja pomieszczeń, i powierzchni.
27. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,  zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
28. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
29. Sale zajęć, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne będą utrzymywane w czystości oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników .
30. Na bieżąco będzie prowadzona dbałość o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
31. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych wyrzucają je do oznakowanych koszy znajdujących się na korytarzach szkoły.
32. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
33. Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:
1) wariant A – tradycyjna forma kształcenia
a) w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie,
1) wariant B – kształcenie mieszane (hybrydowe)
a) Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu wariantu B (będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
2) wariant C – kształcenie zdalne
b) Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu wariantu C, czyli zawieszeniu  zajęć stacjonarnych na określony czas. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce.